Omdat wij het belangrijk vinden dat er duidelijke afspraken worden gemaakt hebben wij algemene voorwaarden. Zo is het voor u bekend wat wij u bieden en wat voor regelingen wij met u kunnen treffen. Onderstaand een verkorte uitleg van onze voorwaarden.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Fidelinas Entertainment zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Eventuele parkeerkosten, dan wel gemaakte vervoerskosten voorafgaand, tijdens of na de overeengekomen dienst vallen voor rekening van de Opdrachtgever.

Betalingsvoorwaarden

1. Betalingen dienen minimaal veertien werkdagen voorafgaand aan het optreden te geschieden of indien expliciet aangegeven binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever in verzuim, welke rechtelijke gevolgen heeft. De Opdrachtgever is alsdan een wettelijke rente alsook administratiekosten verschuldigd. De minimale administratiekosten bij verzuim van een tijdige betaling bedragen minimaal 20% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 100 euro. Indien er niet tijdig betaald wordt, is Opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

Eigendomsvoorbehoud

1. Het door Fidelinas Entertainment geleverde blijft in eigendom van Fidelinas Entertainment en mag niet doorgespeeld of doorverkocht worden aan derden.
2. De Opdrachtgever garandeert het voorkomen en vervaardiging van geluids- en/of beeldopnamen, het gebruik van naam, beeltenis of logo van de artiest of verkoop van producten met vermeldingen hiervan zonder schriftelijke toestemming van Fidelinas Entertainment voor, tijdens en na de overeengekomen dienst. Het publiciteitsmateriaal van de artiest, dat door Fidelinas Entertainment ter beschikking is gesteld, zal uitsluitend worden gebruikt om bekendheid te geven aan het overeengekomen optreden.

Aansprakelijkheid

1. Fidelinas Entertainment treedt op als bemiddelaar en is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door Fidelinas Entertainment, door hen ingestelde personen ter uitvoering van de diensten of doordat Fidelinas Entertainment uitgegaan is van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. Fidelinas Entertainment behoudt zich het recht voor aanvang de overeenkomst op te schorten, totdat de voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging is ontvangen en, voor zover van toepassing, de eerste termijnfactuur nog niet is voldaan.
2. Fidelinas Entertainment is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
3. Voor een annulering van de overeenkomst vanuit de Opdrachtgever geldt het navolgende;

a) Bij annulering meer dan 21 dagen voor de overeengekomen datum is de Opdrachtgever niet gehouden enig bedrag aan Fidelinas Entertainment verschuldigd te zijn.
b) Bij annulering minder dan 21 dagen maar meer dan 10 dagen voor de overeengekomen datum is de Opdrachtgever gehouden 75% van het overeengekomen bedrag aan Fidelinas Entertainment te betalen.
c) Bij annulering minder dan 10 dagen maar meer dan 5 dagen voor de overeengekomen datum is de Opdrachtgever gehouden 85% van het overeengekomen bedrag aan Fidelinas Entertainment te betalen.
d) Bij annulering minder 5 dagen voor de overeengekomen datum is de Opdrachtgever gehouden 95% van het overeengekomen bedrag aan Fidelinas Entertainment te betalen.
e) Bij annulering 24 uur of minder voor de overeengekomen datum is de Opdrachtgever gehouden 100% van het overeengekomen bedrag aan Fidelinas Entertainment te betalen.

Overmacht

1. Ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere belemmerende oorzaken ter voorkoming van de overeengekomen dienst van de artiest(en) vallen onder overmacht voor Fidelinas Entertainment. Fidelinas Entertainment verplicht zich de Opdrachtgever indien mogelijk zo spoedig mogelijk hierover in te lichten.
2. Indien Fidelinas Entertainment alsmede betrokken artiesten gebonden zijn om de opdracht op een niet overdekte locatie, openbare buitenlocatie of een onafgedekt open podium uit te voeren, vallen slechte weersomstandigheden tevens onder overmacht. Ten tijde van regenval, temperaturen van onder de 15 graden Celsius of lagere gevoelstemperaturen, dient er een passende oplossing gezocht te worden voor de overeenkomst.
3. In geval er ontbinding naar aanleiding van overmacht plaatsvindt, dient de Opdrachtgever de onkostenvergoeding aan Fidelinas Entertainment alsook de aan de overeenkomst gebonden artiesten en/of musici te vergoeden.

Bekijk hier de volledige algemene voorwaarden